عسل شهد شیشه ای 1400 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای 900 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای هشت گوش 750 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای هشت گوش 500 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای هشت گوش 270 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای هشت گوش 125 گرمی ساوالان

عسل شهد شیشه ای خمره ای 500 گرمی ساوالان

عسل شهد پت فشاری 380 گرمی ساوالان

عسل شهد لیوان نیزه 330 گرمی ساوالان

عسل با مغزهای خوراکی 900 گرمی ساوالان

عسل با مغزهای خوراکی 550 گرمی ساوالان

عسل با مغزهای خوراکی 450 گرمی ساوالان

عسل خمره ای با مغزهای خوراکی 500 گرمی ساوالان

عسل کریستالی با موم 1500 گرمی ساوالان