عسل شهد شیشه ای 1400 گرمی ساوالان

     

عسل شهد شیشه ای 900 گرمی ساوالان

   

عسل شهد پت فشاری 380 گرمی ساوالان

   

عسل شهد لیوان نیزه 330 گرمی ساوالان

   

عسل شهد شیشه ای خمره ای 500 گرمی ساوالان

   

عسل کریستالی با موم 1500 گرمی ساوالان