فروشگاه مرکزی : اردبیل تازه میدان به طرف پیرعبدالملک کوچه فانتازیا – پلاک 39(عسل ساوالان – حاج علیرضا بیگناه)

کد پستی : 5613537798 حاج علیرضا بیگناه : 09144516238

تلفن : 04533365715 هادی بیگناه : 09144516239

فکس : 04533365716 حامد بیگناه : 09144513931

دفتر فروش عسل طبیعی ساوالان