عسل ساوالان

گرید C

عسل روزانه

ساکارز زیر 8

تصاویر

ساوالان طلایی

گرید B

عسل درمانی

ساکارز زیر 5

تصاویر

طلای ساوالان

گرید A

عسل ارگانیک و دیابتی

ساکارز زیر 2

تصاویر

نیاز

مشتقات عسلی

عسل با مغزهای خوراکی

ساکارز زیر 8

تصاویر

محصولات جدید

عسل 250 گرمی
عسل 125 گرمی
عسل 950 گرمی
عسل پت 380 گرمی
عسل خمره ای
450 گرمی

مجوزها

سازمان های مرتبط